Masonluk

icerik Soru-Kabala anlayışında YARADAN nasıl tanımlanır ve kaç ianedir. Yani ilahi dinlerde tanımlanandan bir farkı var mıdır?

Cevap- Dinlerdeki tanımların hepsi bu dünyevi seviyede yasayan insanin kafasındaki hayale göredir. Çünkü dini tanımlan anlamak için Yaradanı görmeniz lazım. Fiziksel duyularıyla bu dünyayı algılayan insanlar dini kitaplarda okuduklarına göre ve doğal olarak dünyevi hayatlarına göre bir tanım çıkarıyorlar. Bu yüzden dünyada 3400 den fazla din ve her dinin 1001 tane farklı grubu vardır.

O yüzden ilahi din falan derken neden bahsettiğinizi bilmiyorum bana sorarsanız hepsi putperest. Bakarsanız etrafa görürsünüz ki hepsi ya iş adamı ya politikacı ya da toplumun saygısını arayıp ahlak öğretip çocuklara taciz eden, cemaat parasıyla kendine mal mülk edinen ya da terörist olan adamlar görürsünüz. Tüm dinlerde istisnasız böyle durum… Bir dinin insan için ilahi olabilmesi için, adamın ilahi olan bir niteliği o dinden edinmesi lazım.

Kabalada yani maneviyatta (adamın içselliğinde Allahla arasındaki ilişkideki bu ancak adam Allahı görürse olur. Yoksa adamın Yaratanla ilişkisi var demek mümkün olmaz Çünkü yalan olur ve tüm dünyaya bakarsanız her kafadan bir mb çıkıyor yani her kes bir yalan Aleminde) Yaratan birdir ve bir güçtür ve bu güçte bir nitelik vardır, sevgi ve iyilik, hocalarımız böyle tanımlıyor. Bu yüzden Ona benzemek diye bir nosyon vardır. Yani, Onun niteliğini edinmek ve O nitelikte Ona benzemek. Onun katına yükselmek bu. Onun tevgi. iyi vc iyilik yapan niteliğini, gücünü edinmek. Kaba-lada tanım bu Senıl- Allahı görmekten bahsediyorsunuz. Allahı bir insan gMMr mi? Allah maildi bir varlık gibi gözle görülebilir

2- Yunulun birdir tllıortıııuiz. Fakat kabala hakkmdakl değişik kitaplarda birden fazla Tann gürVlmrktrdir. Kabala-olana Tatinsi, SONSUZ IŞIK (AIN SOPH) Tanrısı olduğu belirtilir ve bir de dişi Tann vardır. Diş! Tannnın adı SHEKİNAH olarak bilinir. Tevrat’ta mm geçen iki Tann ismi ELOHtM ve YAHVE, atıl Tann AIN SOPHun iki tezahürüdür (Sefer Yezirah sayfa-48. Mistik kabala ve Isa sayfa-36-4tt Bu dunumda kabala anlayışı eski Yumam ve Hint çak Tannlı din anlayışına benzemektedir.

Cevap-l- Adam akıllı btr ilişki kurmak. Allahı insan görebilir. yaratılışımızın amacı zaten Onu görmek v Onunla görmediğin biriyle havalinizdeki ilişki kuracaksınız. Dolayısıyla AUahl bu dünyada yaşarken göremezseniz, yaratılışınız amacına gelmemişsiniz demektir. Ve belki öldükten sonra bir şeylerin olacağını falan sanıyorsunuz, öldükten sonra hiç bir şey olmayacak. Dolayısıyla bu dünyada yaşarken Allahı görseniz iyi olur bence.

2- Diğer kabala ma bala artistleri beni ilgilendirmiyor benim hocalarım bdb Baal Hasulam Rabn Rav Mkhac! Lait-man. Beni ne başka diğer kabalacılar ilgilendiriyor ne de elalemin kabala hakkında her yerde okuduklarına inandıkları. Bizi diğer Kabalacı altında gecen kişiler bağlamaz. Kabalacıların Tannta = Allah God Bore Işık • Ihsan eden = Sevgi ve İyilik yapan = kutsal olan = elohim (ayrıca cmatnyada Doğa olarak da bilinir) • doğa (çünkü tüm doğa İlahı yönetimle idare edilir akhnı.a başka bir şey gelmesin) Sefer Yetzırayı okuyup da bu dünyevi aklınızla idrak edecek durumda olduğunuzu nereden çıkanı iğinizi anlamadım şahsen. O kitap Allahı görenler içindir. Mistik kabala fıstık kabala diye de bir şey yok. Kabala on derece reci manevi bir ilimdir. Anlayan anlar anlamayan kafasına göre takılır. De diğim gibi bizim metod vc prensiplerimiz belli yol belli. Sokakta her adamın kendi kafatma göre yolu var gitsinler o yolda. Mistik falan yok bir şey.

Kabala ilmi Yunan mistisizm ve çok tanrılı Hint felsefelerine hiç benzemez. Halta Yunanlılar kabala ilmini KabaUsüerden öğrenip felsefeyi ve çok tanrılı hayatlarım manevi hiç Mfjey edinemeyip hayal ettikleri şeylere göre tanrılar geliştirdiler. Kabala Hz İbrahimin öğretisidir. Yunan kültürü Babıl den yüz yıllar sonra gelişti. Dolayısıyla edinmiş olduğunuz bılp yanlış. Eyn Sof kelimesi de İbranice de sonu yok demek. Allahı hisseden bir kişi aralarındaki bağın sonu olmadığı hissini edinir. Bu da sonsuzluk dünyası denilen yer yani Allahın katına çıkmış bir adamdan bahsediyorum Onu gören Onu edinen Onunla bire bir bağı olan bir adamdan bahsediyorum. Mutlak bilinç ve erdenlikten bahsediyoruz. Birçok felsefeci kabaladan bahseder ve Rambam hatta orta çağlarda felsefecilere de kabala anlatmıştı. Yani kullandığınız kaynaklar mistik falan şeylerden bahsediyorsa yanlış kitap okuyorsunuz. Çünkü insan ne kadar mistik bir şeyler bulmaya çalışsa da bu dünyada asla bulamayacak, yok öyle bir şey.

Soru-l-Bakın bu metin Hermes yayınlarından olan Kaba-laya giriş ve SEFER YEZÎRAH isimli eserin 104. Sayfasından “Daha önce bahsettiğim gibi biltün sefirotu kapsayan bir üçlü vardır ve o taç, kral ve kraliçeyi içerir. (Hıristiyan görüşüne göre Oğul, Baba ve Kutsal Ruh üçlüsüne affolunabilir. Bunlann en yüksek kutsi kavramları ilk üç Sefirot olan Keter, Hokmah ve Binah ile simgelenebilir.) Bu dünyayı yaratan üçlüdür veya kabalistik dilde evren taçlı kral ve kraliçenin birleşmesinden doğmuşturve ayrıca bu eserin birçok yerinde Kabala ile Hint felsefesi arasında devamlı bir yakınlıktan söz etmektedir. Devamlı olarak çoklu tann anlayışında olan BABA tanrt ve tanrılar ailesi anlayışındaki eski Yunan, Hint ve Hıristiyan Tann anlayışı ile Kabala anlayışı arasındaki benzerlikten söz edilmektedir.

2- Yine her konu Tevratla izah edilmekte ve Farmasonlukla Kabala arasındaki benzerlik vurgulanmaktadır.

Cevap-Kabalaya giriş ve Sefer Yezirah kitabındaki yazılar sizin bahsettiğiniz gibi kabalayı anlatıyorsa o zaman o kitabın yazarı yeterince iyi bir araştırma yapmamış otantik kabala ile Ugtb ve oradan buradan derme bilgilerle kabala Ue Ügili bir kitap yazmış. Matbaa çıktığından beri böyle durum Her kes kafasına göre din felsefe – maneviyat gibi konulan de alıyor ve para kazanıyor. O yüzden dediğim gibi bizim hocalarımız bizim kitaplarımız vc alışma metodumuzda bu yazılan mistik masonluk . felsefe – büyü – hatta burada üniversltdcrde şimdi kabalaya göre dara dersi de var… Nasıl üniversiteye bu baştık altında soktular biz hala inanamıyoruz, Ibranke alfabe şekillerine gOrc koboÜsMk yoga bile var Hatla kabala adı altında kanser iyileştiren kutsal su bile var. Elbette biz bu Mr şeylerle ilgilenmiyoruz. Sitemizde 1. 500e yatan Türkçe ye çevırilmiş den var. Hsr gOn dm çalıyoruz her gün tank ve dünyanın her tarafından herkes izliyor. Sitemizde otantik kabala nedir nasıl çalışılır vs gibi birçok yazı var Yani insan arayıp araştırıp kalbinin rahat ettiği yOnde gider.

Çoklu tann ya da dünyayı 3 sefirotun yarattığı gibi şeyler biz-de yok sefirotlnr İhsan etme niteliğinin özellikleridir Yaratan ile insan arasındaki ilişkinin ifadeleri. Hocalarımız her şey Yaratan yarattı diyorlar hatta sitemizde bir makale var Ondan Başkası Yok adı altında tavsiye ederim bir okuyun. Baba oğul gibi nosyonlar kişinin manevi yolda ya#odıklon tüm Tevrat sadece bir insandan bahsediyor, sokaktaki adama sorsanız İsrail oğullarının tarihini anlatıyormuş, hala Hz Musa peygamber mi tanh profesörümü ayırt edebilen yok Hıristiyan inanışı da bizi bağlamıyor iın açıkçası onların ki-tabı da Tevrat idi ta ki her papaz kendi kafasına göre yorum

2- Dediğim gibi Tevrat sadece bu İnsandan bahsediyor. O kişide o kitabı okumasını bilen kikidir. Hz. Musa ve hatta hiç bir peygamber kitabında bu dünyadan bahsetmez. Bu dünyayı zaten bize anlatmalarına gerek yok. Gayet net görüyoruz bu dünyanın ne olduğunu. Kitaplar sadece Allahı görenler içindir. O yüzden elalemin hayal ettiği şeye inanacak halimiz yok Biz gördüğümüze inanırız.

Son- Verdiğini; cevaptan anlatıldığıma göre Kabalacılarda çeşit çeşit ve bu anlayışta da bir çok farklı sapkınlıklar var. Yani dinleri elettirdiğimiz konularım benzeri Kabala anlayışım da sarmış dmrmmda. Tabi maji büyü tarotfalı gibi konularla uğraşan ve Şeytanı da kutsallaştıran ve ona da dualar gönderen Kabalacıları da biliyorsunuzdur. Anlaşılan Hıristiyanlıktaki teslis anlayışı da Kabala kökenli- Anladığım kadarıyla bu sapkınlıktan reddediyorsunuz. Tabi bir inançta sapkm ve çıkara guruplar var diye o anlayışım özü sapkın demek olmuyor.

Sitemizde bahsettiğimiz Omdan başkası yok isimli makale tam bir İslam maneviyatı ile uyuşan bir öz taşımaktadır. Kendini nefti arzularının tutsaklığından kurtaran ve Samimi bir arayışla Allaha arayan elbette karşılığım bulur. Cevap- Otantik Kabala kaynaklarını okursanız sufizme çok benzediğini görürsünüz.

Kabalada çeşit çeşit şeyler yoktur. Dünyada çeşit çeşit olan ve sapkınlık içeren sadece insanlar. Makalelerimizi okumaya devam ederseniz sanırım kendi içinizde daha iyi Ur analize gelininiz.

Soru- Yukandaki Dediğim gibi Tevrat sadece bir insandan bahsediyor. O kişide o kitabı okumasını bilen kişidir. Hz. Musa ve hatta hiç bir peygamber kitabımda bu dünyadan bahsetmez. Bu dünyayı zaten bize anlatmalanna gerek yok. Gayet net görüyoruz bu dünyanın ne olduğunu. Kitaplar sadece Allahı görenler içindirBu ifademizi biraz açarsanız?

Cevap- Şöyle açıklamaya çalışayım:

Peygamberlerin yazdıkları kitapların hepsi Yaratan ile insanın arasındaki ilişkiyi anlatır. Musanın 5 kitabı yâda Torah ya da Tevrat olarak bilinen kitapta dâhil. Bu kitabm ilk kelimesi olan Beveşit (yaratılış) tan son kelimesi olan İsraile kadar tüm her şey sadece 1 insanın manevi ıslahında

Yaratanla arasındaki geçen her şeyin anlatımıdır.

Maneviyatı kök yani neden ve bizim dünyamız dal yani sonuç olarak oluşur. Yani insan bu dünyada kendi karan ve rıasıyla hiç bir şey yapmamakladır O yüzden herkes hayvanlar gibidir. İman olabilmek için (insan manevi

bir derecedir ve kişi ilk Yaratan1. ıfja ettiği zaman konuşan seviyede ohır, bu yüzden Âdeme ilk insan denir. Ademden öncede 2 ayağı üzerinde yürüyen ve insan olarak tanımladığıma hayvanlar vardı ama maneviyatta 2 ayağı üzerinde yürüyen birisine insan denmez, maymundan biraz daha gvfljmi bir hayvandır) Yaratan1! görmeniz lazım. Tüm kutsal kitaplar ya da maneviyatı edinip de kitaplar yazan otantik kişilerin anlattıkları her ny dallann diliyle (yani dünyada maneviyatın sonucu olarak fiziksel form almış şeylerle) kökleri anlatmakladır. Anlatmanın başka bir yolu da yok zaten çünkü manevi bir hissi kelimeye dökemezsiniz ama eger maneviyatı edlndly-seniz o zaman bu dünyada materyallermiş her şeyin maneviyattaki sebebini yani kökünü edinebilirsiniz.

Dolayısıyla peygamberlerin yazdıkları kitaplar sadece Allah ile aralarında ruhani ıslahlan süresinde yaşadıklan olaylardır ve her insan bu olayları manevi ıslahında yani işçiliğinde yaşayacaktır. Ruhani ıslahı için aynı yoldan gitmeleri gerek. Bu yüzden bu kitaplar Yaratanı ifşa eden kişi için ma-nuei İd tabıdır Tora kelimesi ışık ve kılavuz kelimelerinden gelir Kuran kelimesi tekrar etmek ya da Arapçada bir den fazla anlamı var anlatmak tarif etmek kelimesinden gelir.

Hepsi sadece 1 tek şeyi anlatıyor ruhun son ıslahına gelmesi Çin insanın Yaratanla olan ilişkisinde nelerden geçeceği vc bir üst basamağa nasıl çıkacağını. O yüzden o kitabı okuyup da idrak eden sadece Yaratanı ifşa eden biri olabilir çünkü dallarla kökleri sadece maneviyatı gören bin ekleştirebilir. Yanı sebep ve sonucu gören birisi ancak o kitaplardan ilerlemek için faydalanabilir.

O yüzden kitaplarda Yaratılış Mısır sürgünü Hz İbrahim ve Babilde olanlar, el kesmek, kafa kesmek, sünnet olmak ve kurban kesip oruç tutmak gibi şeylerden bahsederken sadece bir tek şeyden bahsediyorlar… Yaratana yönelik ruhumu na-T®1 8,1 ıslah bilirim ve bu tümüyle içsel bir hareket Maneviyatta aksiyon niyet t düşüncededir elimle kohunh yapliğim hiç bir şey asla ama asla manevi değildir ve srvap oU-rak da Mynaz. Sevap işlemek bana sevabı vereni gördük-ten soma baylar. Benden kimin ne talep ettiğini gördükten sonra Om yönelik ruhani hav ıslahım sevaptır. Dolayısıyla dini vecibeleri yaparak elimle kolumla ağnmla bir şeyler yaparak sevap işleyemem Sevap işleyebilmek için (yani ruhumu ıslah edebilmek için) Yaratanı görmem lazım. Yaratana inanmak da sadecc Onu gördükten sonra mümkun_ Sokaktaki dinci istediği kadar inanıyorum desin, adam kendisini her turlu saçmalığa inandırabilir, dincinin inancı Yaratana inanmak değil o kendiune anlatılana inanıyor, bu Yaratana inanmak degfl ki bir li|l asmrn hana söylediğine inanmak, peki bana söyleyene kim söyledi? Ona da bir başkası sOykdi v e binlerce yıldir bu kulaktan kulafta gecen bir dedi kodu gibi insanoğlu ccnnet ve mucizeler peşinde kor inanan içerisinde çaresizlikten çaresizliğe gidiyor Daha çaresizlikler gelecek, daha insanoğlunun ıstırabı başlamadı bile. Önümüzdeki yakın zamanda Dogu Avrupadan başlayarak Batı Avrupaya faşizmin nasıl yayıldığına maalesef ahit olacağız Yaratanı Gördükten sonra yazılan tüm manevi kitaptan okuyun ve görürsünüz kı hepsi sadece bir tek şeyi anlatıyor ve bu fiziksel dünyayla da hiç ilişkisi bile yok. O yüzden 1 kişiden bahsediyor denir yara manevi ıslahın yolunda olan o kişinin yaşayacağı her fvyt anlatıyor. Hz Musa da arkeolog ya da târih profesörü değildi vc oturup da hayam bu tür saçmalıklara adayacak değildi, peygamber olarak yazılan Onu bilenler için gayet net Bilmeyen adam okuyup kafasın daki hayale inanabilir Şimdi esas sorunu durum buysa, insan bu dünyada yaşarken peki Yaratan! nasıl görecek? Olmalı diye düşünüyorum…

Eğer anlaşılmayan bir nokta varsa lütfen söyleyin netleştirmeye çalışayım.

Son-Siz sordunuz yine siz cevaplayın.

Bir önceki yazım: Rüyada kabak görmek
İsim: *

Mail: *

20 + 6 = ? (İşleminin Sonucu)