Kızılderililer

icerik Avrupah bir îspsnyd Yahudisi olan Kolombun 1492 yılmda Amerika Kıtasına ayak bastığında, bu kıtada 27 milyon Kızılderili bulunduğu tahmin edilmektedir. 1892 yılında ise bu sayı 1.5 milyona inmiştir. Kuzey Amerikada yaşayan Kızılderililerin %95i yok edilmişti. 1519 yılında Ispanyol Cortez-in Meksika’ya ayak basmasıyla, 12 milyon olan yerli nüfus 1600 yıllarında 1 milyona indi. İngilterenin 1788-1938 yıllan arasında Avustralyayı sömürgeleştirmesi esnasında 750 bin dan yerli halk Aboıjınler’den 31 bin kişi sag kalabildi. Amerika, Virjinyada 1681 yılmda 2 bin Zenci köle varken 1850-lerde Amerikadaki Zenci köle sayısı 4 milyonu aşmıştı. 16. yüzyılla 19. yüzyılın ortalarına kadar, sadece Brezilyaya getirilen Zenci köle sayısı 3,5 milyonu aşmıştı. Toplam 15 milyon Zenci köleleştirilerek Amerika Kıtasına götürülmüştü. Kölelerin can kayıplan da düşünüldüğünde Afrikadan koparılan Zenci sayısı 25 milyonu buluyordu.

Bu rakam o tarihteki dünya nüfusu göz Önüne alındığında korkunç bir rakamdır. Milyonlarca can ailelerinden koparılarak .ılınmış demektir. Afrika Kıtasııun nüfus dağılımı alt üst olmuş. Kongo gibi birçok krallıklar yıkılmış, Bcnin Körfezi ne kıyısı dan bölgeler terkedilmişti Evet batılı rakamlar bOyleydi Ya Afrikalı rakamlar? Cezayirli Ahmet Bin Bela •unlan söylüyor -1492 ile 1800 yıllan arasında 100 milyon Afrikalı öldürülmüştür •. Bu tarihlerde Ingilterenin nüfusu 3 nl>on. Ispanyanın nüfusu ise 11 milyondur. Fransız sosyo-

log Prof. Dr. Roger Garaudy be unlan öylüyor: 10 ile 20 milyon atındaki zenciyi kok yapıp Amerikaya götürmek kin AvrupalIlar. Afrikada 100 zendyi öldordoler.

Birinci Donya Savaşı 50 milyon kişinin ölmesine, 90 milyon ldşinin de sakal kalmaana yol açtı- U. Dünya Savaşında hava saldmlarmda binlen sivil intan da Öldürüldü. Almanlar toplama kamplarında 6 milyon Yahudiyi öldürdüler. Bu uygulamaya toplu kıyım denildi. İşgal ettikleri topraklarda yaşayan 10 milyon kişiyi evlerinden, yurtlarından ayırdılar ve Almanyada fabrikalarda köle gibi çalışmaya zorladılar. Yaklaşık 35 milyon intanın öldüğü bu savaşta SSCB 20 milyon yurttaşını yitirdi. Polonyada Naziktin burada öldürdüğü 3 milyon Yahudiyle birlikte yaklaşık 6 milyon kişi öldürüldü. Almanya 4 milyon. Japonya 2 milyon. ABD 298 bin. Ingiliz Uluslar Topluluğu 544 bin ve İngiltere 350 bin insanını yitirdi. Çinin ise 2 milyondan fazla askerinin öldüğü sanılmaktadır. 1945-1992 yıllan arasında gerçekleşen 149 savaşta 23 milyondan fazla insan öldü. Bunun yalnızca 3 milyonunu askerler oluşturdu.

1946-1955 yıllan arasında Fransızlar Vktnamlılann bağım-sizlik hareketini bastırmak için soykırıma girişti. Bîr milyondan fazla VietnamlIyı katletti. Fransızlar 1800 lü yılların başlarından itibaren Cezayire yerleşmeye başladılar. 1960ta ölü sayısı Ur milyonu aşmış 8 Un köy, yangın bombalarıyla yok edilmişti. 2 milyona yakın Cezayirli verimsizleşen topraklarını terk etmek zorunda kaldı. 23 milyon Cezayirli Fransız askerleri kontrolündeki toplama kampı şeklindeki bölgelere konuldu.

Gelelim Komünist ihtilallere. SSCB. 20 milyon ölü. Çin. 65 milyon ölü. Vietnam. 1 milyon ölü. Kuzey Kore. 2 milyon ölü. Kamboçya, 2 milyon ölü. Dogu Avrupa, 1 mily on olu. Latin Amerika. 150 Un ölü. Afrika. 1,7 milyon öl(L Afganis-tan 1,5 milyon Olu. Lenin. Slalin, Mao ve Mir komünist devrimcilerin önderliğinde devletleştrilen komünizmin teme-İmde kaç intanın canı var dersiniz?

Korkunç katliamları Rus komünistleri tarafından değil, Çin komûnktleri tarafından gerçckkşürtidi. KotnOntot Çin yöne-timi. bir çırada 10 milyon civarında Tibetli katletti. Toprak-lann zarta kamulaştınldığı 1959-1961 yıllan arasında. 20 milyon “muhalif öldürüldü. Tarımdan anlamayan Mao Zedung ile koy germeden uransa! arazilerde ekilecek Ürünü. Pekin-deki yüksek duvarların gerisinde planlayan uzmanlan yüzünden gerileyen üretimin fatura, köylülere çıkarıldı. Yanlış plânlamadan dolayı oluşan kıtlığın sorumlusu olarak görülen köylülerden 40 milyonu öldürüldü. Bütün bu cinayetler işlenirken, komünist liderler, Pckindeki karargâhlarında yeni sloganlar üretmekle meşguldüler. Onlara göre “Üç yıllık çaba ve mahrumiyet bin yıllık mutluluk getirecekti.

Birçok yazara göre, başını Maonun eşinin çektiği Büyük Proleter Kültür Devrimi esnasında, Çinde bir milyon (üç milyon diyen de var) insan yok edildi. Binlercesi işkenceden geçirildi Komünist Kızıl Khmer (Kamboçya) önderlerinin sloganı şuydu: Kurduğumuz ülke için bir milyon iyi devrimci yetcrlidir; geri kalanına ihtiyacımız yoktur. Bir düşmanımızı hayatta bırakmamak İçin, on dostumuzu öldürmeyi tercih ederiz.

Gelelim ABDye.

ABDnin 1900dert Bert Yaptığı Tüm işgaller, Operasyonlar; 1896- Meksika’yı işgal etti. Ayni yıl Kübaya girdi. 1921-Yıhnda Nikaraguayı işgal etti. Direnişin başını çeken Sandino ve 300 kişiyi katletti 40 yıldan fazla sürecek bir terör devrini başlattı. Sabotaj ve suikastlar düzenledi 1945- Japonyanın Hiroşima vc Nagazaki kentlerine atom bombası atarak bir anda 250 bin kişiyi vahşice öldürdü.

1950-53 Yıllan arasında yüzbtnlerce yurtsever Koreli öldürüldü

1954- Buılrrw Guatemalalıyı oldurdu.

1955- Endonezya. Laca e Kamboçya’da çok say>da C1A operasyonu düzenledi.

1956-59 yılları anısında Küba’da 60.000 kişiyi ABOTi danışmanların ve BatUtanın birlikte yürüttüğü operasyonlarda öldürdü.

1961- Kübaya karşı Domuzlar Körfezi çıkartmasını örgüde-di.

1965- Dominike paraşütçülerini indirdi ve 10 bin Dominikliyi öldürdü.

1975- Vietnamda milyonlarca ölü ve sakat bıraktı. ABD’nin Vietnam’da halkın üzerine attığı 638 bin lon bomba, II.Dünya Savaşı sırasında Avrupa ve Afrikaya atılan toplam bombaların yansıdır. Kişi başına aşağı yukan 5 bomba atıldığı söylenmektedir.

1970-75 yılları arasında Kamboçya ve Laosla 1 milyon insanı olda

1973- Şili’de ClAnın düzenlediği darbe ile 30 bin kişi öldürüldü. Arjantinde 30 bin kişi kaybedildi 1983- Lübnan’a müdahale etti 14 bin Deniz Piyadesinin katıldığı operasyonda binlerce Lübnanlı öldürüldü. Ayni yıl Lübnana ikinci bir müdahalede bulundu. Akdenizde eşkıyalık yapan Amerikan 6. Filosuna ait savaş gemileri Lübnana günlerce bomba yağdırdı. Yine ayni yıl Grenadayı işgal etti.

1956- Libyayı bombaladı, bine yakın sivili öldürdü. Ülkeye ambargo uygulayarak deniz ablukasına başvurdu.

1989-Panama’ya asker çıkarttı ve 5 bin Panamalıyı öldürdü. 1991- Irakın Kuveyte girişini bahane ederek İrak halkına karşı bomba yağdudı. 100 binin üzerinde insanı katletti. ABD uçak lan İrak halkının üzerinde 12 bin sorti yaptılar.

2003- Irak’ı işgal eder ve 700 bin sivil insan öldürülür.

Bir önceki yazım: Rüyada kabak görmek
İsim: *

Mail: *

15 + 1 = ? (İşleminin Sonucu)