İncü Nasıl Değiştirildi

icerikÖyleki konu ile hiçbir ilgisi olmadığı halde, yalnızca bir iki kelime benzerliği bulunan bir cümlenin, Tevrat’tan rastgele seçilerek Incil’e alındığı gözden kaçmamaktadır. Ayrıca çok önemli bir yanlış daha yapılmıştır. MagogGog savaşı Tevrat’ta Mesih gelmeden önce olacak bir savaştır. İncil’de ise Mesih gelip 1000 yıl zaman geçtikten sonra, hesap gününe yakın bir kehanette geçmektedir. Vahiy 20’de zaten parantez içinde rastgele bir alıntı gibi yazılmış olduğu belli. Çünkü Magog ülkenin adı Gog ise Kralın adı. İncillerde bu tür alıntılar genelde sayfa kenarlarına alman konuyla ilgili notların, daha sonraki kopyaları çıkaran kâtiplerin, bunları konuya kattıkları çok görülmüştür.

Düimize “İncü Nasıl Değiştirildi” ismiyle tercüme edilen kitabm yazarı Bart D. Ehrman, ilk çağ yazıcıların İncil nüshalarını çoğaltırlarken yapılmış yüzbirıleri bulan hatalardan bahseder. Evet, yanlış okumadınız beş bin farklı elyazması İncil arasmda bazıları iki yüz bin, bazıları dört yüz bin hatadan bahseder.40 Bart D. Ehrman, sıradan biri değil ve ayni zamanda bir Hıristiyan ve North Carolina Üniversitesi’nde Tarot falı ve Din Araştırmaları Başkamdir. İncil, erken dönem kilisesi ve İsa’mn hayatı üzerinde otoritedir. Başka bir din mensubu olsa iftira ediyor diyebilirsiniz. Siz bakmaym kilise misyonerlerinin İncillerde tek bir harf hatası bile yoktur dediklerine.41 Yeşaya65:1725’te geçen “Yeni yeryüzüYeni gökyüzü” tanımı da, Vahiy Kitabı’nm son bölümlerinde geçer. Ama aynen Magog Gog gibi çok fazla bir alaka yok. İşte bunlar, Tevrat’ta birçok şeyin rast gele seçilmiş olduğunun kanıtıdır. Yeri gelmişken, konunun iyice anlaşılması için, alakasız Tevrat bağlantılarına önemli bir örnek kehanetten tekrara bahsedelim. İncil’de en önemli olay olan Hz. İsa’nın doğumu için Tevrat’a yapılan meşhur atıf bile, son derece alakasız ve acemicedir. Bu konuda TevratYeşaya7:14 cümlesine atıfta bulunulur. Ancak bu cümlenin öncesini ve devamını okuduğumuz da zaten konu anlaşılacaktır:

Uzziya oğlu Yotam oğlu Ahaz Yahuda Kralı’yken, Aram

Kralı Resin’le Remalya oğlu İsrail Kralı Pekah Yeruşalim’e saldırdılar, ama ele geçiremediler.

Aram, Efrayim ve Remalya’nın oğlu sizin için kötü şeyler tasarlıyor. Diyorlar ki,

Haydi, Yahuda’ya saldıralım, halkı korkutup ülkeyi ele geçirelim, Taveal’ın oğlunu kral ilan edelim

Bundan ötürü Rab’bin kendisi size bir belirti verecek: İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacak.

Çocuk kötüyü reddedip iyiyi seçecek yaşa gelince tereyağı ve bal yiyecek. ‘

Ama çocuk kötüyü reddedip iyiyi seçecek yaşa gelmeden, seni dehşete düşüren o iki kralın topraklan ıssız kalacak.

RAB seni, halkını ve babanın soyunu Efrayim’in Yahuda’dan ayrıldığı günden bu yana görülmemiş bir felakete uğratacak; üzerinize Asur Kralı’nı saldırtacak.” (Yeşaya7) A’M

Şimdi bunun neresi Tevrat’ta Hz. İsa’nın doğumunu müjdeleyen bir kehanettir. Mattal:23’te Hz. İsa’nm doğumu Tevrat’taki bu Yeşaya cümlesine atıf vardır. Bir kere Hz. İsa’nm ismi “Rab kurtarır” anlamındadır. Hem de Yeşaya’dan verilen örnekte ise İmmanuel’in manası “Tanrı bizimledir” olduğu halde. Ayni manada bir kelime olsa hadi neyse bir alaka var diyeceğiz. Yukarıda Yeşaya’da anlatılan çocuğun gelecekte ortaya çıkacak Mesih’le ne ilgisi vardır. Yeşaya’nm bu bölümünde anlatılan olay, Aram ve İsrail Devletleri’nin birlik olup Kral Ahaz’m Yahuda Devleti’ne saldırmaları karşısında, Peygamber Yeşaya’nm İmmanuel adında bir çocuğun doğacağından ve bu çocuk iyikötü nedir ayırt edecek yaşa geldiğinde, Asur Kralının, Yahuda Devleti’ne saldıran bu iki devlete saldıracağı kehanetidir. Hz. İsa’nm geleceği konusunda Tevrat’la kurulan ilginin gerçeği buysa, diğerlerinin de ne derece zorlama şeyler olduğunu araştıran görecektir. Biz burada Hz. İsa’nın, bir Tevrat geleneğine bağlı Yahudi peygamberi olduğu gerçeğini bilmekteyiz.

Bu bağıntıdan dolayı Tevrat’ta, Hz. İsa geleceği hakkında bazı kehanetlerin olması çok doğaldır. Bunu inkâr edemeyiz. Ama Kutsal Kitap metinleri olarak özellikle mevcut resmi İncil metinleri çok çelişkiler içermekte ve Tevrat’la ilgili çok tutarsız atıflar yapmaktadır. Hz. İsa hakkında gerçekle efsaneler biri birine karıştırılmış olduğundan, konu ile ilgili ilgisiz olduğuna bakılmaksızın, benzer ifadeler içeren birçok kehanet, ciddi bir elemeden geçmeden İncil’e katılmıştır. Özellikle Tevrat’ta her başı sıkışan zor günlerden kurtulmak için, bir Mesih müjdesiyle Yahudilerin kurtuluş umutlarım canlı tutmaya çalışmıştır. Bu yüzden Tevrat’ta anlatılan her Mesih, Hz. İsa’nm gelişi için bir kehanet sayılamaz. Hele bir de bu kehanetlerin, Hz. İsa’nm ikinci gelişine destek vermek için kullanılması işi iyice karıştırmıştır. Daha önce de belirttiğimiz gibi Daniel’in üst üste 4 krallıktan sonra beklediği Tanrısal egemenlik, Hz. İsa’nm ilk gelişine tek uyan kehanettir. İncil’de Hz. İsa hakkında Tevrat’tan verilen diğer kehanetlerin ise, konuyla fazla bir alakası görülmemektedir. Bakm Tevrat’m beklediği Mesih’in geldiğinde nasıl bir düzen kuracak Onurı döneminde kurtla kuzu bir arada yaşayacak, Parsla oğlak birlikte yatacak, Buzağı, genç aslan ve besili sığır yanyana duracak, Onlan küçük bir çocuk güdecek.

İnekle ayı birlikte otlayacak, Yavrulan bir arada yatacak. Aslan sığır gibi saman yiyecek.

Emzikteki bebek kobra deliği üzerinde oynayacak, Sütten kesilmiş çocuk elini engerek kovuğuna sokacak.

Kutsal dağımın hiçbir yerinde Kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek. Çünkü sular denizi nasıl dolduruyorsa, Dünya da RAB’bin bilgisiyle dolacak. (TevratYeşaya11)

Tevrat’m Mesih’i Yahudileri esaretten kurtaracak ve yukarıda yazılı bir düzen kuracaktı. Hz. İsa ise, 1.52 yıl peygamberlik edip, sonra çarmıh cezasma çarptırılıp, arkasında da ilk Kudüs ve Tapmak yerle bir edilmiş, bütün Yahudiler Filistin’den sürülmüştür. Şimdi bu ölçülere göre Hz. İsa Tevrat’taki beklenen Mesih kehanetlere uymakta mıdır? Daniel’in kehanetleri Hz. İsa’mn gelişine uysa da, diğer Mesih kehanetleri yine uymamaktadır. İşin neresinden tutacağımızı bilemiyoruz. Çünkü her tarafı dökülüyor.

Bir önceki yazım: Rüyada kabak görmek
İsim: *

Mail: *

12 + 7 = ? (İşleminin Sonucu)