Illuminatinin nihai hedefi nedir?

icerikYani Punya Düzeni için önemli bir engel demiştik Butlln inanlarını din ve Taıvı karşıtı insan wyı MMıhw uyarmışlardır Bu uy anlardan hareketle, insanlar derişik zaman dilimlerinde farklı tehlikelere karşı Deccal uyanla-nnda bulunmuştur. Yine bu uyanlardan, belli bir uman diliminde ortaya çıkacak olan belli bir akımı anlamak yerine. değişik laman dilimlerinde ortaya çıkabilecek din karşıtı akımlan anlamak daha mantıklı olabilir.

Ancak günümüzde ortaya (ikan akımların, tUm dünyayı etki-leyebUecek güçte olması, sanırım bu uyanlara çok daha uygun düşmektedir. Bu dunımda günümüzde ortaya çıkan yani tektiler dünya düzeninde, çok açık bir şekilde dinlerin lanfiycti vc yeni bir pagan anlayışta, dünya dini oluşturulmakla olduğu görülmektedir Böylecc günümüzde bu Mrtm dinlerdeki Deccal tanımına çok uyan bir grfaşmedır. Bu tespitten bizden önce gören ve ınsonlan uyarmak için, birçok lümtıyan ve Yahudi aydın, aaavlar yazmaktadır. Şundı bu yazarlardan M rinin eserinden yaptığımız almalardan işin vefcamıyetın: iytt görelim. Dilimize çevnlmiş olan. Vahiy kitabındaki Armage don kehanetleri gerçeğini bizim bata açımızdan görebilmiş, ABD li Hıristiyan yazar TEXE MARRS’ın, bu kadar mı olur dcdirtecck tespitlerini dilimize “İLLUMİNATİ ismiyle çevrilmiş eserinden okuyalım:

•Müslüman âlimlerin, uzun zaman önce, bir Deccnlin geleceği hakkında uyarıda bulunması da oldukça ilginç. Bu şeytani lider ortaya çıktığında C.F.R harflerinden tanınabil-glni İleri aürOyor, aynca “tek gözlü olacağına da işaret ediyorlar. Acaba bu. bizim bir dolarlık banknotlarımız üzerine basılı her şeyi gören gözü (İlluminatinin aenbolfl piramidin tepesinde Üçgen içindeki tek göz), Horus olabilir mi? Brittamca ansıklopcdişinin 1904 yılı hasımı ikinci aayiMida şu hayret verici paragrafa rastlıyoruz:

‘Deccal, Muhammedın dininde sahte İsa olarak bilindiği için lalam a da yabancı defti Tak gözü olacak ve alnında C.F.R. harfleri yazılacak, kâflr (cafir) kelimesinin harfleri.

ABD’yi ve dolayısıyla dünyayı yönelen 10 büyük yöneticiden oluşan konsey. Bakın ayni yazar Davut Yıldızı hakkında neler söylüyor;

KudUstln dünyanın son günlerinde oynayacağı dramatik rolün gizemiyle Ugili bir ipucu da, Davutun yıldızı olabilir. Bu altı köşeli yıldız, bugün İsrailin ulusal sembolü ve bayraklarının üzerinde bulunuyor. Ama Davutun yıldızı ne şimdi ne de daha önceleri kutsal bir işaret olmadı. Aksine, Büyük Şeytanın eski, sihirli bir işareti. Aslında altı köşeli yıldız tasarımı da, gamalı haçta keşfettiğimiz Gizli öğretiyle aynı prensipleri sembolize ediyor.

Ama üzücüdür ki, Museviler ve İsrail vatandaşlarının büyük bir çoğunluğu, bu altı köşeli yıldızın gizli anlamı hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Davutun Yıldızı aslında, Tannnın iğrenç bulduğu bir OYMA PUT. İsraile Musa aracılığı Ue verilen On EmiıMen İkincisinin, bozgunculara sert uyanda bu-Ummasına şaşırmamak gerek (Çıkış-20:4-6).Korkunç gerçek tfŞk şu ki, birleşmiş iki üçgenden oluşan Davut Yıldızı, eskilerin

Baal Remphan, Horu gibi isimlerle çağırdıktan Güneş Tanrısından başka bir şrf\ temsil etmiyor. Tam bu oymak pulla-im vc sembollerin şeytan emsi! etliğini biliyoruz-

Yine yazarımız. Evanjelikler pbi Yahudi hayranlığı yerine, dünyanın AMOMh Mr düzenle kar kanıya olduğunu görmektedir

Başkenti Kudüs olacak şekilde, bir dünya hükümeti halta dünya imparatorluğu kurmak kin allıyorlar Siyonizmi vücelıivor, Yahudilerin büyük tapmağın yeniden inşa etme-yi ama aslında bunlan yaparken, ne Tevrat’ı ne Musanın Şe-riab’n. ne de Mesih. H. Isa’yı şereflendiriyorlar.

Hıristiyanlar, yurtseverler ve milliyetçiler için kafalannda planladıktan şeyi düşünmek bile dehşet eriri. Eğer bu adamların planlan gerçekleşirse İsrail ve Yahudiler de bundan çok zarar çekecekler Dünyadaki büyük dinler, insan hayrâle düşüren iğrençlikle şeytani bir din oluşturmak için okült mezheplerle birleşerek bir sentez haline geldiğinde. Ortodoks Yahudiliği de sona ermiş olacak •

Incile göre, Kudüs şehrinin, dünyanm son günlerinde Deccal-in hakimiyetinde ve zulüm düzeninin hakim olduğu bir şehir olduğunu, Sodom ve Mısıra benzediği unutmayalım (Vahi-11:8). Yine yazarımızın aşağıdaki tespitlerini Evan|oliklertn iyi okuyup tekrar tekrar düşünmesini tavsiye ederiz.

Illuminatinin nihai hedefi nedir? Dünyadaki lüm siyasi hedefleri birleştirmek istedikleri halde, tek hedefleri dünya hükümeti kurmak değil. Bunun da ötesinde, gerçek hedefleri, muazzam bir servet sahibi olmak ve harcamak, aşın, doymak bilmez ve çılgın bir arzuya sahip oldukları halde, sadece daha fazla para kazanmak da değil. Bu aşağılık adamlann asıl hedefi, evren tahtında oturan benzeniz, muhteşem Varlığa: İsa Hazretleri, rablcrin Rabbin i ve kralların Kralını devirmek Yanlışlığa düşmeyin bu. Cennetin en yüksek makamını yenmek, Tannnın elleriyle yarattığı gelmiş geçmiş en kötü yaratığı, inançtanndan ötürü Cennetten kovulan şeytanı zümrüt tahta oturtmak için girişilmiş, başarısızlığa mah-

Bir önceki yazım: Rüyada kabak görmek
İsim: *

Mail: *

15 + 4 = ? (İşleminin Sonucu)