Hz. İsa’nın ölümü

icerikPeygamberlerin ölümünden bahseden ayetler kesin ölümü anlatmaktadır. Ama bu ölüm başka biri tarafından öldürülmek şeklinde bir ölümdür. Bazı yorumcular; “Teveffa fiili canın alınmasıdır ama, gerektiğinde alman bu can uykuda olduğu gibi geri de verilebilir, oysa “katele fiili ile olan ise kesin ölümdür” diyerek, Hz. İsa’mn ölümünden bahsedilirken, kesin ölümü anlatan “katele” fiili kullanılmadığından, “Hz. İsa tam manasıyla ölmemiştir” demektedirler. Bu yorum son derece yanlıştır. Çünkü Allah ve meleklerin, eceli gelen bir insanın canını alması, bir katilin bir insanı katletmesi gibi olmadığından “katele” fiilinin kullanılması beklemek asıl yanlıştır. Allah ve melekler insanların canlarım alırken doğru olan “teveffa” fiilini kullanmaktır. Yoksa daha yukarıdaki ayetlerde kullanılan teveffa fiiliyle kesin ölüm olmaz diyerek, Kuran’da peygamberlerin ölümünde hep, “katele” katletmek manasında “öldürmek” fiili kullanılmasının beklemek, ne derece yanlıştır sanırım anlaşılmıştır. Hz. İsa’mn ölümünü anlatan ayetlerde olan ifade, Hz. İsa’mn açıkça öldüğüdür. Bunun ötesinde tekrar ruhunun verileceğine dair uyku ile ilgili ayetlerde olduğu gibi hiçbir açıklama yoktur. Örneğin Hz. Muhammed’in vefat etmesiyle ilgili bir ayette de aynı teveffa kelimesi geçer. Burada cam alan Allah olduğundan teveffa kelimesi geçer. Yoksa bütün peygamberlerin ölümü ille de katele fiiliyle olması gerekirse bu ayetten de Hz. Muhammed’in tekrar dirileceğini anlamamız gerekmez mi?

“Onlara söz verilenlerin bir kısmını sana göstersek de, senin canını alsak(teveffa) da… (Ra’d Suresi 40)

Bu ayetteki hitap Hz.Muhammed içindir. Eğer vefat kelimesini uyku gibi kabul edilirse, buradan yola çıkarak Hz. Muhammed’in bir gün döneceğini iddia edebilir. Ama yinede birçok müfessir bazı ayetlerden Hz. İsa’mn tekrar dünyaya dönüşünü yorumlamışlardır. Hz. İsa’mn tekrar yeryüzüne döneceği iddiasmda bulunanların buna delil gösterilmeye çalıştıkları ayetlerden birisi şöyledir:

“Hani Allah, İsa’ya demişti ki: “Ey İsa, doğrusu seni Ben vefat ettireceği ve seni Kendime yükselteceğim, seni inkar edenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca Banadır, hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda Ben hükmedeceğim.” (Ali İmran Suresi, 55)

Bu ayette geçen “sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim” ifadesinden yola çıkarak, Hz. İsa’nm tekrar geleceğinin Kuran’da bildirildiği iddiasmda bulunulmaktadır. Bu senaryoya göre Hz. İsa yeryüzüne dönecek ve dünya hâkimiyetini kendisine inananlarla beraber kuracaktır. Oysa bu Kuran’da anlatılmayan, vehme dayalı bir senaryodur. Bu ayetin hiçbir yerinde Hz. İsa’nm yeryüzüne tekrar gelişinden söz edilmemektedir. Allah’ın Hz. İsa’ya yaptığı hitap canlandırılmaktadır. Hz. İsa’ya uyanlardan kasıt, O zamanki nesilden, Allah tarafından Hz. İsa’ya gönderilen esaslara uyanların kıyamete kadar diğer inançsızlardan üstün kılınacağı vaad edilmektedir. Bu ayette vaat edilen budur. Yoksa Hz. İsa gelecek sonra tüm insanları birleştirecek ve insanların üstüne önder olacak gibi bir mantık ayette kesinlikle yoktur. Burada ayetin anlamı kaydırılarak Kuran’da bildirilmeyen bir şeyi söylemek ve böyle bir sonuç çıkartmak, yanlış bir yaklaşımdır. Tabi buradaki hitap Hz. İsa’mn insanlara gönderildiği zamandaki inanları içindir. Yani “sana uyanlardan” kasıt peygamberlik yaptığı dönemde insanlardan O’nun doğru öğretilerini kabul edenler içindir. Günümüzdeki unutulmuş ve değiştirilmiş öğretilerin peşinde olanlar için olmayacağı açıktır, öyle olsaydı İncillerde Hz. İsa hakkmdaki bugün kü iddialar eleştirilmezdi:

“72 Andolsun, “Allah, Meryem oğlu Mesih’tir” diyenler kesinlikle kafir oldu. Oysa Mesih şöyle demişti: “Ey İsrailoğullan! Yalnız, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin. Kim Allah’a ortak koşarsa artık Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun barınağı da ateştir. Zalimler için hiçbir yardıma yoktur

73 Andolsun, “Allah üçün üçüncüsüdür” diyenler kafir oldu. Halbuki bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer dediklerinden vazgeçmezlerse andolsun onlardan inkar edenlere elbette elem dolu bir azap dokunacaktır

75 Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler geldi geçti. Onun annesi de dosdoğru bir kadındır. (Nasıl ilah olabilirler?) İkisi de yemek yerlerdi. Bak, onlara ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Sonra bak ki, nasıl da (haktan) çevriliyorlar.” (Maide Suresi)

Bir önceki yazım: Rüyada kabak görmek
İsim: *

Mail: *

10 + 4 = ? (İşleminin Sonucu)