Daniel’in Kehanetleri 4 Krallık; Babil, Pers, Yunan ve Roma

icerikİlk eşi Sara’nm ölümünden sonra Hz. İbrahim Ketura isimli bir hanım daha alıyor ve bu eşinden de altı çocuk bunlardan da daha yedi torun sahibi oluyor (Yaratılış27:l4). Hz. İsmail’den de on iki torun. Böylece bu toprakların mirasçıları artmış oluyor. Tabi ki gerçek mirasçıları onun antlaşmasına uyan ve yolunu takip edenler olduğu asü gerçek. Zaten vaad edilen topraklara Yahudiler ne kadar hâkim oldular ki. MÖ: 1000 yılında Hz. Davut’la bu topraklarda en geniş hâkimiyeti başlamış olsun. MÖ: 925 yılında Hz. Süleyman’ın ölümüyle ülke ikiye ayrılıyor. MÖ: 719’da kuzey krallığı, Asur hâkimiyetine girip bu topraklardan sürülüyorlar. Daha sonra Babil, Yunan ve Roma esaretleri aylmda kalıyor ve daha sonra da bu topraklardan tamamen sürülmektedirler. Bu durumda vaad edilen topraklarda 280 yıl gibi kısa bir hâkimiyetleri söz konusudur. Ama İsmailoğulları bu topraklara yüzyıllardır hakim durumdadır. Bu noktada insanın akima Yahudilerin, MÖ: 1400 MS:90 yılları arasmda derledikleri Tevrat’ta bu konuyu kendi soylarına çarpıttıklarım akla getirmektedir. Aksi takdirde “TANRI’NIN VERDİĞİ VAADİNİ TUTMADIĞINI” kabul etmek durumuyla karşı karşıya kalmaktayız. Ayrıca “Tanrının Seçilmiş ırkıTanrı İsrail’in dışmda yoktur” demek, yine Tanrı’mn büyüklüğünün ve adaletinin sorgulanmasına yol açacaktır. Zaten Kur’an da bir dönem için inananlara yapılan vaadden bahseder ve ebedi bir ayırımcılığı reddeder. Ebla tabletleri, Kuzey Suriye’de Halep’in güneyinde, Teli Mardikh kentinde İtalyan arkeolog Paolo Matthiae tarafından 1968 yılında 56 hektarlık alanda bulundu. 1975 yılında site kazıldığında, Matthiae Ebla’nın kraliyet arşivlerini ortaya çıkardı ki bunlar M.Ö. 25002200’lü yıllardan kalma 14.000’den fazla bir çivi yazı koleksiyonuydu. Kuneiform tarzda yazıh karakterler Sümer kökenlidir.

Üç İlahi kitapta bahsedilen peygamberlerin adı geçiyordu. Hz. İbrahim (Abramu), Hz. Davud (Daudum) ve Hz. İsmail (Işmail)’in isimleri. Ayrıca Lut Kavminin yaşadığı Sodom ve Gammorra, Kuran’da geçen İrem şehri de bu tabletlerde geçiyordu. (Howard La Fay, “Ebla: Bilinmeyen Büyük Bir İmparatorluk”, National Geographic Magazine, Aralık 1978, s. 736) Bu tabletler Tevrat’tan 1500 yıl önce Hz. İbrahim’den ve Tevrat’taki anlatılanlardan bahsetmektedir. Reader’s Digest dergisindeki bir makalede, Kral Ebrum’un iktidarı döneminde Eblalılann dinlerinde değişim olduğu, insanların Yüce Allah’ın adım yüceltmek için isimlerine ön ek kullandıkları kaydedilmiştir. Bütün bunlar Hz. İbrahim ve Tanrı’mn Yahudilerin tekelinde olmadığının ispatıdır. Hz. İsmail kolundan gelen Yahudilerin dışmda inanan bir sürü kavim daha yaşadığı bir gerçek. Böylece kutsal olan her şey Yahudilere aittir hükmü pek doğru olmasa gerek. Yahudilerin bu işi tekelleştirdikleri anlaşılmaktadır. Yine Tevrat’a baktığımızda, Tanrı pekala Yahudilerin dışındakilere de seslenebiliyor:

“Pers Kralı Koreş’irı krallığının birinci yılında RAB, Yeremya aracılığıyla bildirdiği sözünü yerine getirmek amacıyla, Pers Kralı Koreş’i harekete geçirdi. Koreş yönetimi altındaki bütün halklara şu yazılı bildiriyi duyurdu:

Pers Kralı Koreş şöyle diyor: ‘Göklerin Tannsı RAB yeryüzünün bütün krallıklannı bana verdi. Beni Yahuda’daki Yeruşalim Kenti’nde kendisi için bir tapınak yapmakla görevlendirdi. (TevratEzra1)

Kuran’da olmadığı halde şu an hala Müslümanlarda, birçok Tevratik uygulamanın bulunuşu, İbrahim’i geleneğin İshak’m haricindeki diğer çocuklarından bizlere kalan mirasları açıkça ortaya koymakta ve Hz. İbrahim’in dininin Yahudiler dışmda da sürdürüldüğünün açık ispatıdır. Armagedon kehanetlerinden; Bu ara Hz. İbrahim’e vaat edilen toprakların hepsi İsrail Oğullarının değil, onun diğer evlatlarım da İsmailoğullarım da kapsıyordu diyenler de var. Bizi Tevrat’ın Musa’ya verilmiş ilk beş kitabından olan TORA7 da olan emirler bağlar. İsrailoğullarınma Vaat Edilmiş / Kutsal Topraklar, Kenan topraklan olup kuzeyde Lübnan dağları, Doğuda Ürdün Nehri ve Güneyde Sina Çölü olmak üzere, Hz. Musa’nın Yahudileri esaretten kurtarıp yerleştirdiği coğrafyadır. Nitekim, Tevrat’ın Çölde Sayım bölümündeki 34’üncü Bab’ın 1 ila 12.ci ayetlerinde bu sınırlar ayrıntılarıyla verilmektedir. 1 RAB Musa’ya şöyle dedi: 2 “İsrailliler’e de ki, ‘Mülk olarak size düşecek Kenan ülkesine girince, sınırlarınız şöyle olacak…” (http://www.hasturktv.com/yahudilik/4758.htm) diyenlerde var.

Yahudilerle ilgili olan en önemli kehanetin arkasındaki asıl gerçek bu. Konuyu Kuran’dan bir ayetle bitirelim:

“Hani Rabbi, İbrahim’i birtakım kelimelerle denemişti. O da tam olarak yerine getirmişti. (O zaman Allah İbrahim’e): “Seni şüphesiz insanlara önder kılacağım” dedi. (İbrahim) “Ya soyumdan olanlar?” deyince (Allah:) “Zalimler benim vaadime erişemez” dedi. (Bakara Suresi124)

Daniel’in Kehanetleri 4 Krallık; Babil, Pers, Yunan ve Roma

Daniel Kitabı en popüler kehanet kitabıdır. 58 ayn kehaneti içermektedir. Mesih’in gelişini için en meşhur ve gerçeğe uygun olanı, Babil Kralı Nubukadnessar’ın rüyasıdır:

“Ey kral, düşünde önünde duran büyük bir heykel gördün. Çok büyük ve olağanüstü parlaktı, görünüşü ürkütücüydü.

Başı saf altından, göğsüyle kollan gümüşten, kamıyla kalçalan tunçtan,

Bacaklan demirden, ayaklarının bir kesimi demirden, bir kesimi kildendi.

Sen bakıyordun ki, bir taş insan eli değmeden kesilip heykelin demirden, kilden ayaklanna çarparak onlan paramparça etti.” (Daniel2)

Bu rüyanın yorumlayan Daniel, ard arda gelecek 4 krallık olarak yorumlamıştır. Bu krallıklar sırasıyla Babil, Pers, Yunan ve Roma’dır (gerçi arada bir Seluicud var). Yalnız bu krallıkları bir taş parçasının paramparça etmesi:

Bir önceki yazım: Rüyada kabak görmek  1. nursen dedi ki:

    38 yasindayim esimden ayriyim Erkek arkadasim is icin uzaga gitti hemen doncekmi dönmicekmi bana olan sevgisi ne


İsim: *

Mail: *

10 + 5 = ? (İşleminin Sonucu)