Cinler hangi şartlarda görünebilir?

icerikİBNİ KENÇUR BU MESELEYİ AÇIKLIYOR

Mustafa Kençur’a dedim ki:

— Sen cinleri görme meselesine nasıl bakıyorsun? Bir insan cin görebilir mi?

— Size göre ben cin gördüm, diyen bir kimsenin şehadeti kabul edilmiyor vc reddediliyor.

— Evet. Bu İmamı Şafiî’nin sözüdür.

— Evet. Evet. Allahü Teâlâ Hazretlerinin âyette belirttiği gibi, cinleri görememe hususu onların asıl suretlerinde ve Cenâbı Hakk ın onları yarattığı şekillerde olduklan zaman geçerlidir. Asıl suretimizde görünmememiz de normaldir. Çünkü biz ayrı bir âlemiz.

“ibni Hacer Askalâni der ki: “Kadı Ebû Bekr Bakıllâni der. Bazı Mutezile mezhebine mensup kişiler, cinlerin basil, ince cisimleri olduğunu kabul eder Bize göre de bu. şayet delil varsa doğrudur. Ebû Ya’lâ b. Fcrra, cinlerin cisimleri olduğunu, onların ince ya da kesif (yoğun) bir yapıya sahip olduklarını söyler. Mutezile ise yalnız şeffaf varlıklar olduğunu söylemekledir. Onları şeffaf olduklan için göremediğimiz doğru değildir. Çünkü şeffaflık görünmeye ve görmeye engel teşkil etmez. Çok kesif ve yoğun maddeler bile Allah, bizde görme özelliği yaratmadığı zaman idrak edilemez.

‘İbni llaccr. İmamı Şafii’nin sözünü şu şekilde yorumlar: “İmamı Şafii’nin bu sözü, şehadeti kabul etmeme meselesi, cinleri asıl suretlerinde gördüğünü iddia eden kişi için geçeri id ir Ama bir kişi çeşitli canlı şekillerine giren bir şeyi (cini) gördüğünü iddia etse, onun şahitliğine bir halel gelmez.

Ccnâbı Hakk biz cinlerin, insanlar tarafından işitilmemcsini ve dokunulmamasını takdir etmiştir. Âyet-i kerimede bu âlemin hususî güç vc kabiliyetinden haber verilmiştir- Cinler insanlar tarafından görülmeden onlara vesvese verebilir, insanlar arasına karışabilir. Fakat bazı istisnai durumlarda insanlar cinleri görebilir.

— Peki bu istisnaî durumlar sana göre ne olabilir?

—- Daha öncc de söyledim. Görünen maddî bir surete girmekle, sihir halinde vc büyü suyundan içildiğinde bizleri görmek mümkündür. Ya da cinni kendi bizzat görülmek istediğinde uygun şartlarında bulunmasıyla yine cinlcr insanlar tarafından görülebilir.

Ona dedim ki:

— Acaba tüm bu istisnaî durum, hal vc şartları, mümkünse biraz daha aydınlatabilir misin? Okuyucu daha fazla aydınlansın. Bilenlerin ilmi artsın, bilme yenler öğrensin.

— Bence problem yok.

Mustafa Kcnçur un söunu İmamı Şekani nin sözlerı leyd etmektedir “Bazı ehl-ı ılım “Sum onları görmediğini yönden o (Şey»”) ve taraftarları urı görür ” Âyetinden yola çıkarak, şeytanların görülemeyeceğine hükmetmiştir. Âyette bu hususa delâlet eden bir durum sözkonusu değildir. Ayette iblis bizi gördüğü anda bizim onu göremediğimize delil vardır. Kastedilen de budur. bizim onu ve avanekrini ebedivyen göremeyeceğimize işaret edilmemiştir” Fethû l-Kadir Tefsiri ne bakınız. Halebi baskısı, c. 2. sh. 197.
İsim: *

Mail: *

16 + 5 = ? (İşleminin Sonucu)