Bir peygamberi anlayabilmek

icerik 2-Bir peygamberi anlayabilmeniz için omun gördüğünü, onun hissettiğimi ve onum yaşadıklarını yaşamanız gerekir. Bu safhalardan geçmeyen hiç kimse asla ve asla ne dediklerimi anlayamaz. Anladığını elbette şamam çok. adam bu dünyada kendisini her şeyi anladığına ve hatta dUştinıllIğii şeyi olduğuna bile inandırabilir diyorsunuz. Bu ılunımda kutsal kitaplardan bir şey anlamak ve orada yazılanlarla anla-dığımız şeylerle bir yere varmak mOmküm değil sanırım. Ancak kutsal kitaplarda bazı ibadetlerim dışında son derece dürüst, egosunun istekleri doğrultusunda bir hayat sürmeye karşı ve dUmyaya fazla Önem vermeyen bir yaşam biçimi se-çerek Yanus Emrenin özetlediği gibi -yaratılanı sevmeli yo-rmtamdsa ötürü dOşömrrrk diğer msamlan sevmemiz ve omlara yardımcı olmantısı öğütler. Bu anlayışlar yanlış mı? Cevap-1- Evet dctfru anlamamız. insanin kalpteki noktam uyandıysa. km eğilimi varsa, buna yapabilir. Kolay olduğunu söylemedim, son denrr zor adamı silkeleyen vc safhadan safhaya sokup çıkartan uzun ve yıllan alan bir çalışmadır. Bizim dünyamızda insanlar zeki aptal göçlu. guçsûz. güzel Çirkin, yetenekli veya yeteneksiz gibi vasıflara sahip ofank gözümüzde başardı ya da başansız olarak gözükebilirler. Ama maneviyat kalbın işidir, ıs bu ta gelince harksa eşittir. Ve arzusu olan, sabn alası bunu arzulayan herkez.

2- Kutsal kitaplan kim anlıyor k, adam aadeee ymyy his-ettiğini ve akabinde bunu bilincinde Mfcep v sonucunu an-ladığı zaman net anlayış sahibi olabilir kı bu da realiteyi tümüyle algılayabildiği zaman oh Realiteyi tümüyle algıla- Şh.

mak zaten Yaratanı görmekle ayni şey- İnsan sevgisine gitmeden Yaralan sevgisine gelemeyiz. bu yüzden maneviyatta insan sevgisinden Allah ivgisine gelinebilir ancak Ama insana iyilik yapabilmek için ki iyilik Yaratanın İhsan etme niteliğidir, bu dünyada kendi kafamıza göre iyilik yapınca neler olduğunu görüyoruz… Sadece daha fazla kötülük oluyor. Dolayısıyla önce iyi ve iyilik yapmak ne onu kişi İhsan ederek öğrenmeli ve akabinde elbette tüm İnsanoğluna bu iyiliği aktarmalı, dolayısıyla yanlı bir görü değil. Yunus Eımenin yazılarında da görürsünüz ki Cenneti değil ama Allah’ı arzular.

Dünyanın materyalizminden ayn ama normal dünyevi bir hayat sürerek bu İse kendisini bağlayan bir kişi olarak yasar ve yolumuza devam ederiz.

Soru-1 •Merak ettim Akivanın bir talebesi Talmud yazarıydı tüyonunuz. Bildiğim kadarıyla Talmud Tevratın bir tefsiri gibidir ve Yahudiler ona göre yaşarlar. SİZ İSE TEVRATI ESAS ALMADIĞINIZI SÖYLÜYORSUNUZ. TABİ BU ARA TEVRAT YAHUDİ IRKINI YÜCELTİR. Siz ise yine bu koma-da farklı şeyler söylüyorsunuz. Bence 1 tapınağın en büyük kocası Akiva Tevrata göre kâhinlik eden biri olmaması münkun değil.

2- İddialarımla göre anladığım kadarıyla (okuduğum ki tabınızda da bu böyle) Kabala insanı Allaha bu dünyada ulaştırmaya çalışan bir disiplin ve bir anlamda İslamdaki bir tarikat gibi İslam tasawufunda da ayni gayeyi kendine hedef seçmiş benzer tarikatlar var. Yani çok geniş hoş görülü insan ve Allah sevgisine yönelmişlerdir. Hatta “ENEL HAK diyecek kadar Allaha na-kınlaşmadan söz edilir. NİÇİN BU YOLLARDAN BİRİNİ DEĞİL DE KABALAYI SEÇTİNİZ BU YOLLARDA NE EKSİKLİK GÖRDÜNÜZ?

Cevap-1-Manevi edinim sahibi dan bir kişi yazdığı kitapta Yamanla olan ifadesini anlatır. Bunun bir kç dili vardır. Dini kitapların anlatımlar da farkı olduğu gibi. Otantik kabala kitaplannın hepsi ayni şeyden bahsederler Yaratan ve yaratıl. ilişkisinden. Bu kanunlar dili olabilir, hikâyeler oUbt-Ur, efsaneler olabilir ya da Kabalistik (sefirotlarin dili) olabilir. Maneviyatta anlatılacak sadece bir tek şey var kişi vc Yaratan anamdaki ilişki. O kadar. Dolayısıyla bttlm çalışma-lanmıa göre maneviyatın sadece bir tek metodu var, insan sevgisinden Yaratan sevgisine gelmek. Akiva, maneviyatı hat safhada edinmiş bir kişi olarak bilinir. Halta 2. tapınak yıkılırken her kes ağlıyordu ama o gülüyordu diye yaar Çünkü bunun üzerine manevi 3. tapınağın (yani kişinin içerisinde inşa edilen tapınak) inşa edileceğini gortlyordu diye anlatıyor Kabalistler. Ben şahsen kendisiyle tanışmadım o yüzden kâhinlik eder mi etmez mı felsefesine girmiyorum Felsefi olarak yani hayal kurarak adam şOytedlr böyledlr gibi kendi kafamıza bir takim varsayımlar yapmıyoruz bil. Ya gerçeği görürüz ve inanım ve inanç herkesin kendisine ali olan bir şeydir ya da susar edinene kadar çalışırız.

2- Daha Once de belirttiğim gibi, adam sorduğu soruya kalbinin kabul elliği cevabi bulduğu yerde çalışır maneviyatı. Benim arayıp sorularıma tatmin edici derinlikle cevabi Rav verdi. Ben de onunla çalışıyorum. Dini şeylerle de isimiz olmadığı için ve her şeyin tanımım manevi niteliklere göre verdiği için dinlerle de çelişecek bir durum da yok. Baal HaSulam şöyle yazıyor her insan kendi din, gelenek ve görenekleriyle yasayabilir zira bunlar insanlığın zenginliğidir ve manevi edinim için hiç bir engel değildir.

Soru-1 Daha önce şöyle yazmıştınız 2- Bu bilgini; ile yanlıştır. Akiva 2. tapınağın en büyük hocasıydı ve kendisi bir (dünyevi anlamda) bir Yahudi değildi. Ve neslin en yücesi olarak bilinir. Hatta öğrencilerinden bir tanesi Talmudun diğeri de Zoharm yazan olan Hasbi dir. Bitler Tevratı çalışmıyoruz.

Akiva 2. tapmağın en büyük hocası ve Talmud yatan bir öğrencili olduğuna göre ve Kabala bir tbrahiın-Yahudi-Musrvi-Terrat eksenli bir öğreti olduğuna göre Kabalistlerin nasıl olunla Tevrat çalışmazlar anlamak zor?

2-Aynca Maıonik cvmlytlcr Kabala İle nudon bu kadar ilgili hep merak mlyiım ama latmin dİd bir bilgi dinemedim. Ifl güctl insan sevgisi ve Yaradana yakınlaşmak olan bir anlayışın mensuplan olan bu cemiyollcr hakkında dünya siya-ell ıımlndc birçok gelişmelerde elkln rol oynadıktan yakılmakladır Hu konu hakkında daha önce yandıklarınızda bu cemiyetler bi. İlgilenmeyi. gibi yuvarlak cevap vermiş olıanıc da, bu gibi topluluklann Kabala ile İlgileri, Kabala ve kabaliıiler hakkında daima olumsuz düşüncelerin gelişmelerine ıcbep olmuşlardır. Haklı olarak bu acıdan kabala ve kahaliatler iadece insin ve yaradan ıcvgiıl İçin çalışırlar açıklamasını intanlar pek inandırıcı bulmamakladırlar.

3- Aynen her dusUnce akımı daima imanlara İlk anda faydalı ve doğru şeyler vaad derler. Kabala ve kabalialler hakkında birçok olunuu uyarı yapan yayınlar ortada İken bu bilgile rin doğruluğuna naııl İnanabiliriz?

Cevap: 1-Anlajılmıısı hiç zor değil aslında, buyurun blzlerle her gttn dene kaldın ve Tevrat çatışmadan diğer kaynaklar-dan ve grup olarak nasd çalıştığımıza şahit olun. Kendi gö-zunuic gördüğünüze inanın. Kabala Tevrat eksenli bir Öğreti de değildir Bunu daha önce aktarmıştın. Hz İbrahimin Öğretisidir.

2- M.tonların neyle ilgilendiğini sanırım hepimiz inliyoruz Para V joç tahıbı olmak Bunun için her ıcyi yaptıklarına dâhil edebilirler. Bence derslerimizi dinleyin vc sitemizdeki yatan okuyun V mantarm da Kabala hakkında neye inandıktan bıim ne umurumuzdaki, adam kafası neye eserse onj inanıyor .ıt.n l>tmizi göçümüzü bırakıp etalcmi tandmaya çalıjmıyoru Hiç isimiz olmaz. Herkes neye inanacaksa inansın hu Baal HaSutam ve Rabasha göre çalı-şuız. Herkes pasa gOnlune gOre ne istiyorsa onu yapsın neye inanmak istiyorsa ona inansın Maneviyatta baskı yasaktır kisi kendisi kendi yolunu tayin eder kendi gönlüne eöre ina-tlı nacağına inanır.

Bir önceki yazım: Rüyada kabak görmek
İsim: *

Mail: *

13 + 5 = ? (İşleminin Sonucu)