Aslan Burcu Falı

zodiacpeople1Transit Pluto natal Güneş’le kavuşum yaptığında, kişinin hayat tarzında ve tavırlarında şiddetli değişim yaşanır. Önemli ani olaylar ve şartlar kişinin anlayışının genişlemesine sebep olur ve kişi bu olaylar kanalıyla kişisel gelişim ve evrimini deneyimler. Kendini hem ruhen, hem de irade olarak daha özgür, daha enerjik ve azimli hisseder. Kendi iç dünyasını, özünü araştırır ve kendisi hakkındaki bilgilerini geliştirir. İyi olan yön-lerini keşfeder ve olaylar hakkında net karar verebilir. Kişi bu kavuşumda, hayatında muazzam bir yaşam enerjisi, yoğunluk ve tutku hisseder. Transitin sonunda, kişi tamamen yenilenebilir. Psikolojik, duygusal, zihinsel ve ruhsal sağlığı düşünebileceğinin ötesinde gelişme gösterebilir.

Bu transit, kişinin sağlıksız davranışlarını bırakmasını gerektiren ve daha iyi bir yaşam için zorlandığı büyük bir dönüm noktasıdır. Geçmişte kişinin ruhsal gelişimini geciktiren birçok engel ortadan kalkar. Kişinin yaşamında özellikle hangi alanların etkileneceğini kestirmek imkansızdır. Fakat bunun, olanlar karşısında hiçbir önemi yoktur. Kişi hayatında bazı alanlan etkileyecek önemli sonlar, yeni başlangıçlar yaşayacağı bir dönüşümün eşiğindedir. Babası ya da sevdiği herhangi biri hasta olabilir ya da etkilenebilir. Evliliği aniden bozulabilir. İş hayatı kötüye gidebilir. Kişi mistik ya da ruhsal bilinç durumunun farkına varabilir ya da kendi yaşamında köklü değişikliklere sebep olacak olaylarla karşılaşabilir.

En önemlisi, kişi hem davranış, hem de maddi olarak kişisel bağımlılıklarım bırakmalıdır. Kendini değişimlerin akışına bırakmalıdır. Kişi hayatı için ruhsal (bütüncül ya da herkesi kapsayan), direnç göstermeyen bir yaklaşım benimsemelidir. Bu da, evrenin sürekli değişen doğasını onurlandırır. Böyle yapmazsa, yoğun bir acıya katlanacak ve kont-rolü bırakmadığı sürece de azalmayacaktır. Kişinin şimdi nazikçe yaşamasının tek yolu, yaşamın doğal yasalarım kabul etmek ve bu yasalara bağlı kalmaktır. Kişi ne kadar boyun eğerse, mükemmelliğe giden gelişimi de o kadar derin olur.

Diğer gezegenlerden daha farklı olan Pluto, kişinin gücüyle ve potansiyeliyle temas kurmasını sağlar. Ruhun ve özün yöneticisi Güneş böyle bir etki almışsa, kişi yeteneklerini, yaratıcı gücünü ve yaşamdaki amacım fark eder. Egosu genişler ve liderlik özelliği yüzeye çıkar; tam olarak yaşamının sorumluluğunu alma olasılığının arkasındadır. Kişi şimdi, en fazla kendini ifade etme kapasitesine ve uzun süreli aydınlanma şansına sahiptir. Yine de içgüdüleri, dürtüleri ve arzularına göre davranmalıdır. Yoksa bu inanılmaz fırsatı kaçırır.

Ne yazık ki, (Pluto’nun transit yaptığı burca bağlı olarak) bu birkaç yıllık transitten geçen birçok kişi her an muazzam bir şey olacakmış ve asla harekete geçmeyecekmiş gibi hisseder. Pluto transitleri boyunca, kişinin harekete geçmesi kesinlikle çok önemlidir. Hayatında başka hiçbir zaman bu kadar becerikli olmayacaktır. Böylesi başarı, ustalık, kontrol ve otorite için devasa potansiyeli olmayacaktır. Bir daha ‘duvarları1 ve ‘savunmalan’ bu kadar geri planda kalmayacağından, yaşamı yorumlamak yerine gerçekten olduğu gibi deneyimleyebilir.

Kişi dolaysızdır ve odaklanmıştır. Enerjilerini nereye yönlendirirse, orada başarılı olabilir. Arzularıyla temastadır ve yeni bir kariyer ya da yaşam yolu seçebilir. Eski alışkanlıklarım ve yaşam stillerim bırakır. Gerçek doğasının o kadar çok farkına varır ki, ne kadar uygunsuz veya özel durumlarla ilgili olursa olsun, isteklerim artık reddedemez. Dramatik, mistik deneyimler edinebilir. Yoga, astroloji, meditasyon, metafizik ve okülte çekilir. Aynca astral seyahat, psişik algüama ve geçmiş yaşam anılarının tadım da çıkarabilir. Başkalarının hayrıyla aşın ilgilidir. Yardım ya da insani çabalar için gönüllü olmaya karar verebilir. Şimdi karizmatik ve etkili bir ruhani lider olabilir. Bu transit devam ederken, Tamamen ‘anda’ olduğunda, kişinin başkalarım etkileyen muazzam bir yeteneği vardır. Gelişme ve dönüşüm için (bir iş, oluş ya da durumda olaya kanşıp, gelişmeye katkıda bulunan ama kendisi etküenmeyen) bir katalizör gibi hareket eder.

Psikoterapi ve kişisel gelişim teknikleriyle uğraşmak için en iyi zamanlardan biridir. Gelişim anında olur ve derindir. Kişi olumlamalardan ve olumlu düşünmekten de mükemmel sonuçlar alır. Seks dürtüsü artar. Dinamik ve çekicidir. Şimdi şan, şöhret arzusu duyar ve bedelini ödemeye istekliyse, bunu elde etme şansı iyidir. Kişinin babasıyla olan deneyimleri yoğun ve rahatsız edicidir. Babası hasta olabilir ya da çok yaşlıysa ölebilir. Babasının ruhsal aktivitelerle ügilenme olasılığı da vardır.

Bu transitten geçen bir kadm güçlü, yoğun, baskın, ruhsal ya da ‘hırslı’ bir adamla tanışabilir. Kişi zaten evliyse, bu transit olurken, kocası bu özellikleri göstermeye başlayabilir. Güneş doğumda kötü etkilenmiş ya da natal olarak Pluto’yla kötü bir ilişkisi varsa, kişinin manipülatif ya da zalim erkeklerle, devlet çalışanlarıyla ya da otoriteyle sorunları, muhtemelen güç savaşları olabilir.

Kişi şu anki tutku ve şevkine rağmen, zorlayıcı ya da saplantılı davranışa karşı denge ve korunmayı elden bırakmamalıdır. Bu yaşam dönemiyle düzgün başa çıkarsa, şu anda meydana gelen değişim ve evrimle çatışmadan, geriye kalan günlerini daha güçlü, daha başarılı, sağlıklı ve mutlu yaşayacaktır.

Bir önceki yazım: Günlük Burç Yorumunuz
İsim: *

Mail: *

20 + 9 = ? (İşleminin Sonucu)