Armagedon Kıyamet Savaşı

icerikNeden Armagedon Ovası?

Armegedon kelimesinin aslı, İsrail’deki Megido (Megiddo) ovasmda bulunan bir tepeden gelir. ‘Har’ İbranice tepe demektir. Harmegidon ise, Megidon tepesi demektir. Armagedon ise; bu kelimenin Yunanca İncil’de geçen şeklidir. Megido şehri, İsrail’in başkenti Telaviv’in kuzeyinde, Yizreel Vadisinde bulunan bir kasabadır. Bu vadi bu günkü İsrail Devletinin kuzeyinde, Akdeniz kıyısındaki Hayfa’nm 29 km güney doğusunda, Kudüs’ün 90 km. kuzeyindedir. Çevresinde Karmel dağı ile Yizreel şehri bulunur. Hz. İsa’mn yaşadığı Nasıra Kasabasma 10 km. yakınlıktadır. Birinci Dünya Savaşmda Osmanlı Ordusunun, Ingiliz General Allenby kuvvetleri karşısında yenik düştüğü savaş burada yapılmıştır. Bu savaş sonra İsrail Devletinin kuruluşuna vesile olmuştur.

Tevrat’ta Kıyamet Savaşı Tarot falı gibi, böyle önemli bir savaşın nerede olacağı konusu geçmez. Kıyamete yakın bu son savaşm Megido ovasmda olacağı, sadece İncil’in Vahiy bölümünde yazılıdır. Bu önemli savaş için, bu bölgenin isminin verilmesini anlamak biraz zor. Tarihte bu bölgede yapılan ilk savaş, Mısırlı III. Thutmose ile Kenardılar arasındaki M.Ö. 1479 yılında yapılandır. Tarihte bu bölgede Mısırlıların, Kenanlılann, İsrailoğullarının, Filistinlilerin, Yunanlıların, Romalıların, Bizanslılarm, Arapların, Haçlıların, Memlüklerin, Moğolların, Osmanlılarm, Fransızların, İngilizlerin, Almanların ve Yahudilerin yaptığı 30 civarmda kanlı savaştan söz edilir. İsrail Devleti’nin kurulmasından sonra 1948,1967 ve 1973 yıllarında, Araplarla yine bu bölgede savaşlar olmuştur.

Romalı General Titus’ün M.S. 70 yılında, ikinci mabeti yıkıp, Yahudi’lerin sürgün edilmesinden kısa bir süre önce, Roma İmparatoru Vespasian karşısında, Yahudi isyancıların yenildiği savaşta burada yapılmıştı. Yuhanna’mn Vahyi yazıldığı zamana kadar ise, bu bölgede 14 civarında savaş olmuştu. Son savaşta, Yuhanna’mn Vahiy Kitabı’nın yazılışından kısa bir süre önce ve Yahudiler korkunç bir katlima maruz kalıp, Kudüs’ten sürgün edilmişlerdi. Aynen Babil Kralı Nubukadnessar karşısında, Kudüs’ün işgal edilip Mabet’in yıkılması ve Yahudi’lerin Babile sürgün edilmesi gibi trajik olayların yaşanmasına sebep olan bu savaş Yuhanna’yı etkilemiş olması çok doğaldır. Incil’in son bölümü olan VAHİY kitabı, İlk Mabet yıkılmasından sonra, aynen Tevrat’ta Daniel, Yeşaya, Yeremya peygamberlerin görümlerine benzer bir kitaptır. Tevrat’ta anlatılan Yahudi Tarihi’nde 4 önemli savaşm bu bölgede olması, belki bunun bir sebebi olabilir. Bu bölgede iki tane önemli zafer kazanılır. İsrail’in, 20 yıldır Kenanlılarm esareti altında olan Yahudiler, kadm peygamber Dedora zamanında, Avinoam oğlu Barak komutasmda, Kenan kralı Yavin’in, Sisera komutasındaki ordularım yenip esaretten kurtulduğu yer (Hakimler 4:124) ve daha sonra 7 yıl Midyan esaretinde, Yoaş’m oğlu Gidyon komutasmda Kenan ordularım 300 kişiyle yendiği yer (Hakimler 7:125) burasıdır:

“18Ama Zevulun ve Naftali halkları Tehlikeye attılar canlarını savaş alanında.

19Taanak’ ta ve Megiddo sularının kıyısında Krallar gelip savaştılar. Kenan kralları da savaştı. Ancak ne gümüş ne ganimet aldılar.

20Yıldızlar göklerden savaşa katıldı. Göğü bir baştan öbür başa geçerken, Sisera’ya karşı savaştı.

21Kişon Irmağı, o eski ırmak, Süpürüp götürdü onları. Yürü, ey ruhum, üzerlerine güçle yürü!” (Hakimler5)

İki kötü akibet de yine bu ovada başlarına gelir. Yahuda Kralı Yoşiya’mn Mısır Kralı Neko tarafmdan öldürüldüğü yer (II. Tarihler35):

“29 Yoşiya’nm krallığı sırasında Mısır Firavunu Neko Asur Kralı’na yardım etmek üzere Fırat’a doğru yola çıktı. Kral Yoşiya da Neko’nun üzerine yürüdü. Megiddo’da karşılaştılar. Neko Yoşiya’yı öldürdü.

30 Görevlileri Yoşiya’nın cesedini savaş arabasıyla Megiddo’dan Yeruşalim’e getirip mezarına gömdüler. Yahuda halkı Yoşiya’nın oğlu Yehoahaz’ı meshederek babasının yerine kral yaptı.” (II. Krallar 23)

Yine Kral Saul ve oğullarının Filistliler tarafından öldürüldüğü yer:

“5Saul’un öldüğünü görünce, silah taşıyıcısı da kendini kılıcının üzerine attı ve Saul’la birlikte öldü.

6Böylece Saul, üç oğlu, silah taşıyıcısı ve bütün adamları aynı gün öldüler” (I. Samuel31)

Yine Yeni İsrail Kralı Yehu, eski putperest İsrail ve Yahuda Krallarını burada öldürmüştür:

“27 Yahuda Kralı Ahazya olanları görünce Beythaggan’a doğru kaçmaya başladı. Yehu ardına takılıp, ” Onu da öldürün!” diye bağırdı. Ahazya’yı Yivleam yakınlarında, Gur yolunda, arabasının içinde vurdular. Yaralı olarak Megiddo’ya kadar kaçıp orada öldü.” (II.Krallar9)

Her ne kadar dünya şu an ki orduları için çok küçük bir ova olmasına rağmen, bütün bu önemli savaşların bu ovada olması, bu son savaş için de uygun olacağı düşünülmüş.

Bir önceki yazım: Rüyada kabak görmek
İsim: *

Mail: *

13 + 7 = ? (İşleminin Sonucu)