Armagedon Kehanetlerinin Günümüzdeki Temelleri

icerikDispensasyonalizm (Takdiri ilahicilik Yeniden Doğuşculuk); Hz. İsa’mn yeryüzüne ikinci gelişi, Kutsal Kitap’ta yazdığı gibi, Tann’nın bu kehanetleri gerçekleştireceğine inanan inanç sistemi. Bu inanç sistemi Hıristiyan dünyada 2 asırlık bir geçmişi vardır. İngiltereli John Darby ve Amerikalı Cyrus Scofield tarafından sistematize edilmiştir. İngiliz Kilisesi eski papazı john Darby Dispensasyonalizm inancının teorisyenidir. 1830’da İngiltere’de John N. Darby tarafından kurulan ‘Plymouth Brethren’ (Plymouth Kardeşliği) mezhebi, tüm Kutsal Kitap kehanetlerinin, Yahudilerin Kutsal Topraklara dönmesi üzerine kurulduğu doktrinini kabul etti. Buna göre, İsa Mesih’in ikinci gelişinin ardından, İsa ve ona bağlanan Yahudiler, Kudüs’ten tüm milletleri yöneteceklerdi. John Darby “Zamanın sonu ve Vecid” Takdiri İlahi (Dispensasyonalist) teorileri sistemleştirdi. Çoğu Köktenci Protestan kilisesi, bu düşünceyi kabul etti ve bugüne dek korudu. 1875

1920 yılları arasmda Avrupa ve Amerika’da bu düşüncelerin Fundamentalist gruplar arasında yayılmasını sağladı.

Bu görüşler ABD’de geniş kabul gördü. C. Scfield 1909 yılında Referans İncili, fundamentalist Takdiri ilahiciler için en önemli kaynak olmuştur. Kendi görüşü olan Dispensasyonalizmi ve çeşitli Milenyum yorumlarım, İncil yorumlarında ön plana almıştır. Bu İncile göre Tanrı’mn biri Yahudilerle, diğeri Hıristiyanlarla olmak üzere iki grup insanla ilgilenmektedir. Yahudilerle dünyevi, Hıristiyanlarla uhrevi plam vardır. Darby ve Scofield’den önce 1800 yıllarına kadar, Katolik ve Protestanlar arasmda bu konularda ciddi bir inanç anlayışı yoktu.

ABD’de günümüz Evanjelik liderlerinden ünlü bir televizyon vaizi, Dr.Jerry Falwell. Falvvell, vaizlik kariyerine 1979 yılında başladı, ‘Manevi çoğunluk’ adıyla bilinen bir sivil toplum örgütü kurdu. 10 yıl sonra bu örgütü dağıttı. Bu kez bir üniversite kurdu. Bu arada cemaati için bir kilise, sesini duyurmak için bir gazete ve radyo, vaaz şovları için de bir yerel televizyon edindi. İnternette de sitesi var. Vaaz ve ayinlerin canlı yayımlanması için, Yeniden Doğuşçuların kilisesi de dev bir televizyon stüdyosuna dönüştürülmüş durumda. Jerry Falvvell’in vaazlarında devamlı işlediği konulara bakalım: “Kutsal Kitap’m son kehaneti açık. Büyük savaşlar olacak, kan tankerlerle taşınacak, İslam’a karşı bu savaşta Yahudilerin üçte ikisi ölecek ve kalanlar da Hıristiyanlığa geçecek”. Evet, Falwell’a göre son kehanet bu. İnsanlığın son günleri geldi, kıyamet saati yaklaştı. Vaiz Falvvell ve takipçileri, bu kehanete TanrıTnm Kurtuluş Planı diyorlar.

Onlara göre Tanrı Plam’nm gerçekleşmesi için önce Kudüs Tapmağı’mn yeniden kurulması, Yahudilerin de İsrail’de toplanffıası gerekiyor. Bu yüzden Rus Yahudilerinin İsrail’e göç edebilmeleri için uçak bileti alma kampanyaları düzenliyorlar. Çünkü ancak İsrail’in tam olarak kurulmasından sonra İsa Mesih gelecek ve sahte peygamber Deccal’e karşı

savaşacak. Bu savaşta, Yahudiler de ona tabi olacak, yani Hıristiyanlığa geçecek”

Şimdi bu sözleri dikkatli okuyun ve kime ait olabileceğini tahmin edin. Okuyunca bu sözlerin sahibinin bir Müslüman olduğunu düşünebilirsiniz. Evanjelik yazarın bu husustaki bir sözünü nakletmekle yetinelim. “America Can Be Saved” adlı kitabında şunları yazacaktır: “Bir gün ülkemde devlet okullarının kapandığını ve hiçbir devlet okulunun kalmadığını ve bunların Kiliseler tarafından yönetildiğine tanık olmayı çok isterim..” Tenkit ettikleri Taliban’dan farkları yok gibi. Son dönem ABD başkanları NeoCon’ların politikaları üzerinde çok etkili olan, Hıristiyan Siyonizm’inin günümüzdeki en etkili babası Dr. Jerry Falvvell Mayıs 2007’de vefat etti. Reagan da onun gibi televaizlerin dolduruşuna gelerek: “Kıyameti (Armageddon Savaşı) görecek nesil biz olabiliriz’ demişti.

Elli beş ülkede şubeleri bulunan en geniş Siyonist gurup olan International Christian Embassy Jerusalem’in (ICEJ Kudüs Uluslar arası Hıristiyan Büyükelçiliği) yöneticisi Malcolm Hedding: “Biz, 4000 yıl önce Tanrı’mn İbrahim’le yaptığı akitte verdiği bütün toprakların İsrail’e ait olduğunu savunuyoruz… Ve Tanrı İsrail’in ebediyen kendisine ait olan payı nasıl tevarüs edeceğine (vereceğine) dair işleri düzenleyecek” diyor. Bay Hedding, İncil’e dayalı Siyonizm’in İncil yazmalarının ruhani ya da mecazi olarak okunması çabalarını reddettiğini söylüyor. Ve ekliyor: “Filistin diye bir şey yoktur”.Tennessee’deki Memphis Theological Seminary’nin başkanı ve “Armageddon Yolunda: Evanjelikler Nasıl İsrail’in En İyi Dostları Oldu?” adlı kitabın yazan Timothy Weber: “Tehlikeli olan şu ki; insanlar şeylerin nasıl meydana geleceğini bildiklerine inandıklarında ve daha sonra bu inançlarına göre hareket ettiklerinde bu kehanetlerin kendilerini doğrulamasını sağlayabilirler ve kehanetlerin öngördüğü şeylerin bazılarına sebep olabilirler.” Diyor.

Günümüzde Evanjelik Hıristiyanların daha çok inandıkları Takdiri İlahi düşüncesine göre üç ana zaman dilimi vardır.

—Hz. İsa öncesi Tevrat dönemi

—Hz. İsa’mn ölümünden sonra kilise dönemi

—Hz. İsa’mn dönüşüyle başlayacak 1000 yıllık milenyum dönemi.

Bu gruplara göre Hıristiyanlık geldiğinde Pavlus’un iddialarının aksine İncil, Yahudilik ve Tevrat’m tamamen geçersiz kılmamıştır. Yani Tanrı’mn İsrailoğullarma vaadi devam etmektedir. Yani Yahudiler “Vaad Edilen Topraklara” kavuşacaklar. Zamanın sonuna doğru bu topraklara kavuşacaklardır. Evanjeliklere göre Hz. İsa’nın, Matta24:1516’da Daniel’deki kehanetten bahsetmesi, Tevrat’taki kehanetlerin zamanın sonuna doğru gerçekleşeceğinin kamtı saymaktadırlar. Bu kehanetlere göre Hz. İsa’mn gelişinden önce, dünyaya sürgün edilmiş Yahudiler, Vaad Edilmiş Topraklara dönüp İsrail Devleti ve Kutsal Mabet’i yemden kurulacaktır.

Adma büyük sevinç (Rapture) denilen ve “Herkes Cennet’e gitmek ister ama kimse ölmek istemez.” sloganıyla anlatılan bu hadise, Luka, 21: 2024 ve Zekeriya, 13: 8 ve 9’a dayandırılarak, bütün Yahudilerin İsrail’de toplanması, üçte ikisinin düşmanları tarafından öldürülmesi ve kalan üçte birinin Hıristiyanlığa girmesinden önce gerçekleşecektir. Dispensasyonalistler (Periyodik Dinî Hakimiyetçiler), ölümü tatmadan bedenleriyle birlikte Türbulasyon öncesi (Yahudiler için 42 ay süreceğini iddia ettikleri söz konusu musibetten önce), göğe çekileceklerine (Rapture büyük sevinç) inandıklarından ve eğer Yahudilerin üçte ikisi, kendileri göğe çekilmeden önce ortadan kaldırılacak olurlarsa, bütün inanç ve ümitleri boşa gitmiş olacağmdan, her ne pahasına olursa olsun İsrail’in ve Yahudilerin korunması gerektiği düşüncesindedirler ve bunun için çalışmaktadırlar.

Bu gruplar Hz. İsa’mn yeryüzüne dönüşünün son gelişinin iki defa olacağına inanırlar. İlk geliş ruhsal olacaktır. Yaşayan yeniden doğuşçu Evanjelikleri ve ilk zamandan beri ölmüş olan bütün Mesih inanlarını göklere alıp, yedi yıllık Türbülasyon (Armagedon öncesi büyük sıkıntı dönemi) öncesi onları dünyadaki azaptan kurtaracaktır. Bu Evanjelik Hıristiyanlar için büyük sevinçvecd dönemi olacaktır. Evanjelikler yedi yıllık azabın Daniel2:2427’ye göre, Yahudiler üzerinde olacağına inanırlar. Tabi bu azaptan diğer insanlar ve din mensupları da nasibim alacak. Yedi yıllık bu türbulasyonazap döneminde dünya üzerinde pek çok acı çekerek ölecektir. Hz. İsa’mn İkinci gelişi bedensel olacak ve Armagedon Savaşı için gelip bin yıllık Tanrısal Krallığı kuracaktır. Hz. İsa bu son gelişinde olacak Armagedon savaşmda Şeytan, Deccal, sahte peygamber bunların safındaki orduları yenecektir. Daha sonra bin yıllık bir zaman için bağlanacak.
İsim: *

Mail: *

15 + 9 = ? (İşleminin Sonucu)