Allahın niyetleri

icerikBu konuda bir örnek Hezekiel’de bulunur

“BAP 1Ve otuzuncu yılda, dördüncü ayda, ayın beşinci gününde, ben Kebar ırmağı yanında sürgünler arasında iken, vaki oldu ki, gökler açıldı ve Allahın niyetlerini gördüm… Ve baktım ve işte, kuzeyden buran yeli durmadan ateş saçan büyük bir bulut geliyordu, çevresinde parıltı ve ortasında, sanki ateş ortasında ışıldayan maden. Ve onun ortasından dört canlı mahlûk çıktı. Ve onların görünüşü şöyle idi: Onlarda insan benzeyişi vardı; ve her birinin dört yüzü vardı, ve onlardan her birinin dört kanadı vardı. Ve ayaklan doğru ayaklardı; ve ayaklannuı tabanı buzağı ayağının tabanı gibi idi ve cilâlı tunç gibi pırıldamakta idiler. Ve dört yanlarında, kanatlan altında insan elleri vardı; dördünün de yüzleri ve kanatlan şöyle idi: Kanatlan birbirine bitişin işti; yürüdükleri zaman dönmüyorlardı; her biri dosdoğru ileri yürüyorlardı. Ben canlı mahlûklara bakarken, işte, canlı mahlûklann yanında, onların her dört yüzü için yerde bir tekerlek vardı. Tekerlekleri ve yapılarının görünUşü gök zümrüt gibi idi; ve dördünün benzeyişi birdi; ve görünüşleri ve yapıları, sanki te İçerlek İçinde tekerlek. Yürüdükleri zaman dört yanlarına da gidiyorlardı; dönmeyerek yürüyorlardı. Tekerlek çemberleri çepçevre gözlerle dolu idi. Ve canlı mahlûklar yürüdükçe tekerlekler onların yanında yürüyorlardı; ve canlı mahlûklar yerden yükseldikçe tekerlekler yükseliyorlardı.”

Hezekiel’in anlattıkları, çağdaş bir açıdan yorumlanma. korkunç gürültü çıkaran, kanatlı, uçan, yükselen, dört yüzlü, miğferli yaratıklar tarafından yönetilen, her yana rahatça gidebilen, yüksek tekerlekli bir uçan nesneyi resimlemektedir.

Gökten inen, çoğunlukla insanlara benzeyen ve insanları şaşırtan korkulan, esrarengiz uçan araçlar kullanan Tann görüntüsü Güney ve Kuzey Amerika yerlilerinden Yahudilere kadar uzanır öfkelenince, insanlara kızınca bu Tanrılar Virakoka gibi ateş, Marduk gibi kasıp kavurucu ışınlar kullanır lardi “Ve Lût Tsoara geldiği zaman, güneş yeryüzünde doğmuştu. Ve RAB Sodom üzerine ve Gomorra üzerine RAB tarafından göklerden kükürt ve ateş yağdırdı; ve o şehirleri ve bütün Havzayı ve şehirlerde oturanların hepsini, ve toprağın nebatını altüst etti. Fakat kansı onun arkasından geriye baktı ve bir tuz direği oldu. Ve İbrahim sabahleyin erken kalkıp RABBİN önünde durduğu yere gitti; ve Sodom ve Gomona’ya doğru ve bütün Havza memleketine doğru baktı ve gördü, ve işte, yerin dumanı ocak dumanı gibi çıkıyordu. (Tekvin, Bap 19)

Sodom ve Gomorra’mn sonu biz atom çağı insanlan için Hiroşima’nın, Nagasaki’nin sonu ile gerçekten şaşırtıcı benzerlikler taşımaktadır. Bu benzerlikleri yorumlayan bazı çağdaş araştırmacı ve bilim adamlan bu konuda ilginç bir hipotez kurmuşlardır.

10 Şubat 1960 sayısında Birmingham Pöst gazetesi aşağıdnki haberle okurlarını iyice şaşırtmıştı.
İsim: *

Mail: *

20 + 1 = ? (İşleminin Sonucu)